2024.04.10_01_Bán giải chấp chứng khoán kỹ quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng

10/04/2024 02:00:20 PM - 1.772 lượt xem

THÔNG BÁO/ANNOUNCEMENT

V/v: Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng

About the forced sale of collateral securities of the internal person or related person of internal person in the public company

Hà Nội, Ngày 10 tháng 04 năm 2024.

Thông tin về người sở hữu chứng khoán/Information about the owner:

Họ và tên/Full name: Mai Văn Huy

Thông tin dự kiến về việc bán giải chấp/Expected information on the forced sale:

Mã Chứng khoán dự kiến bán/

Securities code

Chức vụ hiện tại/

Current position

Mối quan hệ với người nội bộ/

Relationship with internal person

Số lượng chứng khoán dự kiến bán/Number of shares to be sold

Thời gian dự kiến giao dịch/Intend time of transaction

PSH

Chủ tịch HĐQT

-

2,605,900

Từ 10/04/2024 đến 16/04/2024

Ghi chú quan trọng/Important note:

Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 01 mã chứng khoán phải công bố thông tin, KBSV sẽ lựa chọn mã chứng khoán phù hợp để bán nhằm tối ưu thu hồi nợ ký quỹ cho KBSV.

In case the customer has more than 01 securities code that must be disclosed information, KBSV will select the appropriate securities code to sell in order to optimize the recovery of margin loans for KBSV.

Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của KBSV mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi, hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ;

The sale of shares could be cancelled upon sole discretion of securities company without prior notice to the public if market price of shares changes or the owner deposits additional assets to reach the minimum required margin ratio;

Số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Number of shares to be sold are roughly calculated at the time of issuing this notice, actual number of shares that are sold may be less or more than announced number due to change of market price.