Giao dịch chứng chỉ tiền gửi trực tuyến

Khách hàng của KBSV có thể giao dịch nhanh chóng, thuận tiện các giao dịch Chứng chỉ tiền gửi trên hệ thống giao dịch online của KBSV.