Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 21/02/2024

21/02/2024 05:10:47 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm nhẹ/ NĐT được khuyến nghị kê mua trở lại từng phần khi các mã mục tiêu riêng lẻ quay lại các vùng hỗ trợ đáng lưu ý hoặc chỉ số quay xuống điểm đỡ quanh 1170 (+-10).

Bản tin chứng khoán 20/02/2024

20/02/2024 04:24:44 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị kê mua trở lại từng phần khi các mã mục tiêu riêng lẻ quay lại các vùng hỗ trợ đáng lưu ý hoặc chỉ số quay xuống điểm đỡ quanh 1170 (+-10)

Bản tin chứng khoán 19/02/2024

19/02/2024 05:22:52 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị kê mua trở lại từng phần khi chỉ số quay xuống điểm đỡ quanh 1170 (+-10) hoặc các mã mục tiêu riêng lẻ quay lại các vùng hỗ trợ đáng lưu ý

Bản tin chứng khoán 16/02/2024

16/02/2024 05:34:40 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, chỉ kê mua trở lại từng phần khi chỉ số quay xuống điểm đỡ quanh 1170 (+-10) hoặc các mã mục tiêu riêng lẻ quay lại các vùng hỗ trợ đáng lưu ý

Bản tin chứng khoán 15/02/2024

15/02/2024 05:12:48 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục sớm đầu phiên và chỉ mở mua thăm dò với tỷ trọng thấp trở lại quanh ngưỡng 1170 (+-5)

Bản tin chứng khoán 06/02/2024

06/02/2024 05:21:14 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị bán giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn và chỉ mua lại trong nhịp điều chỉnh sau đó hoặc khi rủi ro tạo đỉnh đã được giảm thiểu

Bản tin chứng khoán 05/02/2024

05/02/2024 04:35:06 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị bán giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn và chỉ mua lại trong nhịp điều chỉnh sau đó hoặc khi rủi ro tạo đỉnh đã được giảm thiểu

Bản tin chứng khoán 02/02/2024

02/02/2024 05:25:25 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT tiếp tục được khuyến nghị hạn chế mua đuổi, chỉ trải lệnh mua trading một phần tỷ trọng đối với một số mã mục tiêu đã về hỗ trợ hoặc khi chỉ số quay xuống vùng hỗ trợ gần 1150 (+-5)

Bản tin chứng khoán 01/02/2024

01/02/2024 05:36:48 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT tiếp tục được khuyến nghị hạn chế mua đuổi, chỉ trải lệnh mua trading một phần tỷ trọng đối với một số mã mục tiêu đã về hỗ trợ hoặc khi chỉ số quay xuống vùng hỗ trợ gần 1150 (+-5).

Bản tin chứng khoán 31/01/2024

31/01/2024 05:17:21 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh mua trading một phần tỷ trọng khi chỉ số quay xuống vùng hỗ trợ gần 1150 (+-5)