2024.06.03_01_Bán giải chấp chứng khoán kỹ quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng

03/06/2024 09:44:39 AM - 302 lượt xem
THÔNG BÁO/ANNOUNCEMENT
V/v: Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng
About the forced sale of collateral securities of the internal person or related person of internal person in the public company
Hà Nội, Ngày 03 tháng 06 năm 2024
Thông tin về người sở hữu chứng khoán/Information about the owner:
Họ và tên/Full name: Hà Thị Thanh Châu
Thông tin dự kiến về việc bán giải chấp/Expected information on the forced sale:
Mã Chứng khoán dự kiến bán/
Securities code
Chức vụ hiện tại/
Current position
Mối quan hệ với người nội bộ/
Relationship with internal person
Số lượng chứng khoán dự kiến bán/Number of shares to be sold Thời gian dự kiến giao dịch/Intend time of transaction
DIG - Em dâu Chủ tịch HĐQT 22,500 03/06/2024
Ghi chú quan trọng/Important note:
Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 01 mã chứng khoán phải công bố thông tin, KBSV sẽ lựa chọn mã chứng khoán phù hợp để bán nhằm tối ưu thu hồi nợ ký quỹ cho KBSV.
In case the customer has more than 01 securities code that must be disclosed information, KBSV will select the appropriate securities code to sell in order to optimize the recovery of margin loans for KBSV.
Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của KBSV mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi, hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ;
The sale of shares could be cancelled upon sole discretion of securities company without prior notice to the public if market price of shares changes or the owner deposits additional assets to reach the minimum required margin ratio;
Số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.
Number of shares to be sold are roughly calculated at the time of issuing this notice, actual number of shares that are sold may be less or more than announced number due to change of market price.