KBSV_369/2023/CBTT-KBSV_Công bố thông tin Người được Ủy quyền Công bố Thông tin

29/09/2023 06:35:38 PM - 374 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc Uỷ quyền Người công bố thông tin.
Căn cứ theo Công văn số 369/2023/CBTT-KBSV ngày 29/09/2023, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương sẽ là người thực hiện công bố thông tin, ngày bắt đầu hiệu lực: 29/09/2023.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:
Công văn số 369/2023/CBTT-KBSV