KBSV_CBTT Chấm dứt Hợp đồng phân phối Chứng chỉ Quỹ của các Quỹ VFMVFA, VFMVFB và VFMVF4

11/09/2023 01:56:34 PM - 214 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về Chấm dứt Hợp đồng phân phối Chứng chỉ Quỹ của các Quỹ VFMVFA, VFMVFB và VFMVF4.

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm.