KBSV_CBTT Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/01/2023 02:55:07 PM - 116 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin Quyết định 06/2023/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 17/01/2023 về việc thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin cụ thể như sau:

-     Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông:
        ·       Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
        ·       Sửa đổi Điều lệ của Công ty đảm bảo phù hợp với việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của KBSV;
        ·       Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Ngọc Ánh;
        ·       Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
        ·      Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và công việc khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của KBSV.
-     Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nội dung lấy ý kiến nêu trên theo tài liệu đính kèm Quyết định này.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:
Quyết định 06/2023/QĐ-HĐQT ngày 17/01/2023.
Bộ tài liệu lấy ý kiến.