KBSV_CBTT Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2023

17/01/2023 02:40:36 PM - 84 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin Quyết định 02/2023/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 17/01/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin cụ thể như sau:

-     Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2023
-     Thời hạn thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 15/02/2023 đến ngày 28/02/2023
-     Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
        ·       Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
        ·       Sửa đổi Điều lệ về địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
        ·       Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Ngọc Ánh;
        ·       Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2023;
       ·      Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:
Quyết định 02/2023/QĐ-HĐQT ngày 17/01/2023.