KBSV_CBTT về việc bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025

29/04/2024 11:35:06 AM - 278 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025 có hiệu lực từ ngày 29/04/2024.

Chi tiết theo file đính kèm.


Bản cung cấp thông tin các Thành viên BKS.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.