KBSV_CBTT về việc bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024-2025

29/04/2024 11:33:24 AM - 268 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024-2025 có hiệu lực từ ngày 29/04/2024.

Chi tiết theo file đính kèm.

Bản cung cấp thông tin
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông