KBSV_CBTT_Sửa đổi bổ sung điều lệ

29/04/2024 11:34:48 AM - 228 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ KBSV