KBSV_CBTT_Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

29/04/2024 11:37:13 AM - 213 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.


Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông