KBSV_Công bố quy chế quản trị nội bộ công ty năm 2024

29/04/2024 11:56:51 AM - 424 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.
Quy chế quản trị nội bộ Công ty có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2024.

Chi tết vui lòng xem file đính kèm.


Quy chế quản trị nội bộ
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông