KBSV_Sửa đổi bổ sung điều lệ ngày 29/04/2024

29/04/2024 11:54:05 AM - 239 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.
Điều lệ Công ty cập nhật có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2024
.


Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Điều lệ KBSV