KBSV_Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam tháng 05/2023

09/05/2023 08:46:00 AM - 658 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) công bố cập nhật Điều lệ Công ty như sau:
Căn cứ theo Quyết định số 43/2023/QĐ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ngày 08/05/2023, HĐQT KBSV thông qua việc cập nhật Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở cho phù hợp với Giấy phép điều chỉnh số 34/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 08/05/2023.
Điều lệ Công ty cập nhật có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2023.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:

Quyết định HĐQT về việc cập nhật Điều lệ Công ty Tháng 05/2023.
Điều lệ Công ty Tháng 05/2023.