Hướng dẫn Công bố thông tin của cổ đông lớn

Theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Thông tư 96/2020/TT-BTC, nhà đầu tư chứng khoán là cổ đông lớn của công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố thông tin:

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, tổ chức, cá nhân phải công bố thông tin và báo cáo về giao dịch cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ đông lớn phải công bố thông tin và báo cáo cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

3. Thời điểm bắt đầu, kết thúc việc trở thành cổ đông lớn hoặc thời điểm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% được tính kể từ ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán theo quy định.

4. Yêu cầu công bố thông tin không áp dụng đối với các đối tượng không chủ động thực hiện giao dịch trong trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu.