Hướng dẫn giao dịch trái phiếu chính phủ tại SGDCK Hà Nội

Quy định chung
 • 1. Loại hình giao dịch.
  • Giao dịch mua bán thông thường: Là giao dịch trên hệ thống giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu công cụ nợ cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại.
  • Giao dịch mua bán lại: Là giao dịch trên hệ thống giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu sau một thời gian xác định với một mức giá xác định.
  • Giao dịch bán kết hợp mua lại (SBB): Là giao dịch trên hệ thống giao dịch kết hợp hai giao dịch mua bán thông thường tại cùng một thời điểm với cùng một đối tác giao dịch, bao gồm một giao dịch bán (Giao dịch thông thường lần 1) kết hợp với một giao dịch mua lại cùng mã TP đó (Giao dịch thông thường lần 2) tại một thời điểm xác định trong tương lai.
  • Giao dịch vay và cho vay (SBL): Là giao dịch trong đó bên đi vay thực hiện vay trái phiếu và cam kết sẽ hoàn trả trái phiếu đã vay cho bên cho vay sau một thời gian xác định.
 1. 2. Một số quy định giao dịch.
 2.  
 3. Thông số Quy định
  Phương thức giao dịch Tất cả các giao dịch đều áp dụng phương thức thỏa thuận:
  • Thoả thuận thông thường: là hình thức giao dịch trong đó các bên tự thỏa thuận với nhau bằng công cụ gửi tin nhắn trên hệ thống giao dịch hoặc bằng các phương tiện liên lạc ngoài hệ thống về các điều kiện giao dịch và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch để xác lập giao dịch.
   
  • Thoả thuận điện tử: là hình thức giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay khi có đối tác lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại.
  Các loại lệnh giao dịch
  1. Phương thức thoả thuận điện tử:
  - Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường: Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường là các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn có hiệu lực trong ngày được chào công khai trên hệ thống.
  - Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn: bao gồm hai loại lệnh sau:
  • Lệnh yêu cầu chào giá: Lệnh yêu cầu chào giá có tính chất quảng cáo được sử dụng khi nhà đầu tư chưa xác định được đối tác trong giao dịch. Lệnh yêu cầu chào giá có thể gửi đến một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường.
  • Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn: Lệnh chào với cam kết chắc chắn được sử dụng để chào đối ứng với lệnh yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắc chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi Lệnh yêu cầu chào giá.
  2. Phương thức thỏa thuận thông thường:
  • Lệnh báo cáo giao dịch trong ngày: Lệnh báo cáo được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch đã được các bên thoả thuận xong về các điều kiện trong giao dịch.
  3. Các loại lệnh theo từng loại hình giao dịch:
  - Giao dịch mua bán thông thường:
  • Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường;
  • Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn;
  • Lệnh báo cáo giao dịch.
  - Giao dịch mua bán lại:
  • Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn;
  • Lệnh báo cáo giao dịch.
  - Giao dịch bán kết hợp mua lại:
  • Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn;
  • Lệnh báo cáo giao dịch.
  - Giao dịch vay và cho vay:
  • Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn;
  • Lệnh báo cáo giao dịch. 
  Thời gian giao dịch - Sáng từ 9h00 – 11h30
  - Chiều từ 13h – 14h45

  Thời gian thỏa thuận, báo cáo giao dịch chưa tới ngày giao dịch vào hệ thống giao dịch công cụ nợ được kéo dài tới 17h00.
  - Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và những ngày nghỉ giao dịch theo quy định của cơ quan quản lý.
  Mệnh giá chứng khoán 100.000(một trăm nghìn) đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.
  Đơn vị giao dịch 01(một) công cụ nợ
  Đơn vị yết giá - Đơn vị yết giá quy định là 01(một) đồng
  - Đơn vị của giá thưc hiện do hệ thống tính được làm tròn đến đồng
  Khối lượng giao dịch tối thiểu - Giao dịch thỏa thuận điện tử tối thiểu: 100 công cụ nợ
  - Giao dịch thỏa thuận thông thường tối thiểu : 100 công cụ nợ
  - Đối với giao dịch mua bán thông thường có khối lượng từ 01 đến 99 (giao dịch lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa nhà đầu tư và thành viên giao dịch thông thường hoặc giữa các thành viên giao dịch với nhau theo nguyên tắc thỏa thuận về giá.

   
  Sửa, huỷ lệnh

  - Được phép sửa/ hủy lệnh giao dịch chưa được thực hiện.
  - Giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép sửa, hủy lệnh, chỉ được phép sửa khi:

  • Được sự đồng thuận của các bên đối tác khi tham gia giao dịch;
  • Có lý do sửa hợp lý;
  • Được SGDCK chấp nhận

Nhận kết quả khớp lệnh
- Thời gian nhận kết quả từ: 9h00-14h45.
- Hình thức nhận kết quả: theo quy định của KBSV
Thông tin liên hệ
Để được giải đáp chi tiết hơn, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng KBSV - Hotline 19001711 hoặc (84.24) 730 35333 / (84.28) 730 35333