Hướng dẫn Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tư 96/2020/TT-BTC

Theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Thông tư 96/2020/TT-BTC, nhà đầu tư chứng khoán là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố thông tin:

 
1. Người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá hoặc theo giá phát hành gần nhất hoặc giá trị chuyển nhượng, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, cụ thể như sau:
  • Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định;
  • Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán;
  • Trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc giao dịch chào mua công khai, đối tượng phải công bố thông tin theo quy định được miễn trừ nghĩa vụ quy định tại điểm b và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định;
2. Quy định về nghĩa vụ công bố thông tin không áp dụng đối với trường hợp công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu của khách hàng là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này.

3. Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch không còn là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này, đối tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được các báo cáo liên quan đến giao dịch chứng khoán của người nội bộ và người có liên quan theo quy định, công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.


Để hỗ trợ Quý khách thực hiện đúng nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch, hệ thống KBSV sẽ tạm thời chặn các giao dịch và gửi cảnh báo tới Quý khách trực tiếp trên màn hình giao dịch trực tuyến. Khi KBSV nhận được thông tin Quý khách đã thực hiện công bố từ các Sở Giao dịch chứng khoán, hệ thống KBSV sẽ mở chặn giao dịch để Quý khách có thể giao dịch theo thông tin đã công bố.
 
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!