Bộ điều khoản và điều kiện

Bộ Điều khoản & Điều kiện về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Điều 1. Những quy định chung

1.1      Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản và Điều kiện”) được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (“KBSV”) và mô tả các hoạt động của KBSV liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng KBSV.

1.2      Điều khoản và Điều kiện này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận, giấy đề nghị, giấy đăng ký và các thỏa thuận khác mà Khách hàng đã xác lập với KBSV.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

2.1      Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.2    Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.3    Bên thứ ba là các cá nhân, tổ chức không thuộc pháp nhân của KBSV và có hợp đồng với KBSV trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Các cá nhân hoặc công ty độc lập;
  • Các tổ chức mà KBSV trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu; 
  • Thuật ngữ “Bên thứ ba” trong Điều khoản và Điều kiện này bao gồm nhà cung cấp và các đối tác, tổ chức khác.

Điều 3. Các loại dữ liệu cá nhân mà KBSV thu thập

Các loại Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi KBSV hoặc đại diện theo Điều khoản và Điều kiện này có thể khác nhau tùy theo thẩm quyền và luật hiện hành. Các danh mục liệt kê dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình tương tác của Khách hàng với KBSV. 

3.1      Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân (bao gồm cả hình ảnh, thông tin có được từ các hệ thống camera an ninh); Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số mã số thuế cá nhân; Thông tin về người có liên quan của Khách hàng; Thông tin về tài khoản ngân hàng; Thông tin về dữ liệu đóng thuế; Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Khách hàng hoặc giúp xác định Khách hàng không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nêu dưới đây (bao gồm thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng,…);

3.2      Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:  Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

3.3       Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật (bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác); tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng, v.v..

3.4       Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp v.v…

Điều 4. Cách thức thu thập thông tin cá nhân và phương pháp thu thập

KBSV có thể thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp những Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng yêu cầu hoặc trong quá trình KBSV cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào cho Khách hàng, và bao gồm nhưng không giới hạn từ các nguồn dưới đây:

4.1      Trực tiếp từ Khác hàng: KBSV thu thập trong quá trình tiếp xúc, làm việc, cung cấp dịch vụ, gặp mặt trực tiếp Khách hàng và được Khách hàng cung cấp thông tin.

4.2      Từ các Trang tin điện tử của KBSV: KBSV có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Khách hàng truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của KBSV hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang tin điện tử. Khi Khách hàng truy cập Trang tin điện tử, KBSV thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Khách hàng (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác), tất cả hoặc một số thông tin này có thể cấu thành dữ liệu cá nhân.

4.3      Từ Ứng dụng Di động: KBSV có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của KBSV. Các ứng dụng này có thể ghi lại một số thông tin nhất định (bao gồm thống kê sử dụng Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt Ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác) tất cả hoặc một số thông tin này có thể tạo thành dữ liệu cá nhân. Ứng dụng do KBSV sử dụng có thể có Chính sách bảo mật riêng, Khách hàng nên xem lại Chính sách này trước khi sử dụng Ứng dụng liên quan.

4.4      Từ các Dịch vụ: KBSV có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Khách hàng đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng hoặc đăng nhập vào Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng; hoặc giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch của KBSV.

4.5      Từ các trao đổi, liên lạc với Khách hàng: KBSV có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Khách hàng liên hệ với KBSV (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát Khách hàng của KBSV.

4.6      Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: KBSV có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối.

4.7      Các phương tiện khác: KBSV có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Khách hàng tương tác với KBSV thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.

4.8      Từ các bên thứ ba

a)   Nếu Khách hàng tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba trên Trang tin điện tử hoặc trong Ứng dụng, KBSV có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ bên thứ ba có liên quan, theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên thứ ba đó.

b)  Nếu Khách hàng chọn các dịch vụ như thanh toán, chứng khoán (chuyển khoản, phong tỏa, giải tỏa…) trực tiếp tới KBSV hoặc thông qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng, KBSV có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, các công ty chứng khoán, cho mục đích thực hiện dịch vụ đó.

c)   Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật hiện hành, KBSV có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân về Khách hàng từ các cơ quan pháp luật và cơ quan công quyền theo quy định pháp luật.

d)  KBSV có thể tiếp nhận được dữ liệu cá nhân về Khách hàng từ các nguồn công khai (như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên các trang tin điện tử, v.v.).

e)   Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu cá nhân như vậy, KBSV được hiểu, tin tưởng và được đảm bảo rằng các bên thứ ba có liên quan đã có sự đồng ý của Khách hàng đối với: (i) việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba cho KBSV; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của KBSV trong Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Khách hàng không đồng ý, vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba.

4.9     Từ những nguồn khác mà Khách hàng đồng ý việc chia sẻ/cung cấp Dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Điều 5. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng

KBSV có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

5.1       Cung cấp sản phẩm, dịch vụ, chương trình; thực hiện các chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của KBSV;

5.2       Sử dụng, phân tích các thông tin của Khách hàng để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm, chương trình hướng tới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của Khách hàng;

5.3        Gửi cho Khách hàng thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của Khách hàng, tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp;

5.4        Quảng cáo hành vi trực tuyến hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích; 

5.5        Hiển thị nội dung của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào Khách hàng có thể chọn; 

5.6       Quản lý nội dung, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị; hoặc nền tảng khảo sát;

5.7        Gửi truyền thông về việc quản lý tài khoản của Khách hàng và các tính năng của trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị;

5.8        Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng;

5.9        Bảo vệ khỏi gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác;

5.10      Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của KBSV;

5.11      Tuân thủ Luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của KBSV;

5.12      Thông báo cho Khách hàng về những thay đổi đối với sản phẩm, dịch vụ và chương trình trong trường hợp các chính sách quản lý của nhà nước, các quy định của pháp luật hoặc thị trường có sự thay đổi, biến động bất thường hoặc theo sự thay đổi, hoặc cập nhật các Quy định/Chính sách của KBSV;

5.13     Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ;

5.14     Đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây: (i) cho các mục đích đảm bảo chất lượng; (ii) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động; (iii) phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ, chương trình và/hoặc cơ sở của chúng tôi; (iv) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc (v) tiến hành điều tra các sự cố theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước;

5.15     Các mục đích khác theo Thỏa thuận liên quan khi Khách hàng tham gia/sử dụng dịch vụ của KBSV;

  5.16     Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động kinh doanh của KBSV; và

5.17    Theo bất kỳ cách thức nào khác mà KBSV thông báo cho Khách hàng, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được luật hiện hành cho phép.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân mà KBSV thu thập

6.1      Khách hàng có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối dữ liệu; (xi) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật. Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với KBSV thông qua chi nhánh của KBSV hoặc qua (các) kênh khác mà KBSV có thể thiết lập tùy từng thời điểm.

6.2      Khách hàng có quyền và/hoặc yêu cầu KBSV hỗ trợ truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách hàng tại KBSV.

6.3      Khi Khách hàng muốn truy cập vào dữ liệu cá nhân của Khách hàng mà KBSV đang sở hữu, hoặc khi Khách hàng cho rằng dữ liệu cá nhân được KBSV nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc không cập nhật, nếu có liên quan, Khách hàng có quyền yêu cầu KBSV thông qua chi nhánh của KBSV hoặc qua (các) kênh khác mà KBSV có thể thiết lập tùy từng thời điểm. KBSV, bằng nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Khách hàng. 

6.4      Trong trường hợp Khách hàng nhận thấy có vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng có quyền yêu cầu KBSV hỗ trợ xử lý, trong khả năng cho phép của mình, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

6.5      Khách hàng có quyền yêu cầu KBSV xử lý dữ liệu của Khách hàng dựa trên sự đồng ý của Khách hàng theo mục đích của Điều khoản và Điều kiện này trừ trường hợp luật có quy định khác.  

6.6       Xin lưu ý rằng các quyền khác như quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường, tự bảo vệ của Khách hàng sẽ tuân theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp giữa Khách hàng và KBSV có thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật.

6.7      Khách hàng tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Đồng thời, tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

6.8      Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân cho KBSV khi giao kết hợp đồng hoặc sử dụng dịch vụ do KBSV cung cấp.

6.9      Khách hàng có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

6.10     Xin lưu ý rằng KBSV có thể, bằng quyết định của mình, cho phép chỉnh sửa theo yêu cầu và/hoặc có thể yêu cầu thêm tài liệu chứng minh về dữ liệu mới để tránh gian lận và không chính xác.

Điều 7 . Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng

7.1      KBSV cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền của Khách hàng đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định của Luật hiện hành.

7.2      KBSV áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp cũng như các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp, để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý dữ liệu cá nhân khác. 

Tuy nhiên, Internet không phải là một môi trường an toàn và KBSV không thể đảm bảo tuyệt đối rằng dữ liệu cá nhân của Khách hàng được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Khi Khách hàng sử dụng Internet để truyền tải dữ liệu cá nhân, Khách hàng chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Khách hàng có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Khách hàng cần thông báo ngay cho KBSV nếu phát hiện có hành vi lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập ngay lập tức.

Điều 8 . Cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng

  8.1     KBSV sẽ không bán, trao đổi, cho thuê (có thời hạn hoặc vô thời hạn) các dữ liệu cá nhân của Khách hàng mà không có sự chấp thuận của Khách hàng theo Luật hiện hành.

8.2      KBSV có thể chia sẻ hoặc cung cấp/sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các bên liên quan sau:

Nhân viên và môi giới của KBSV phục vụ cho các mục đích được nêu trong Điều khoản và Điều kiện;

Người nhận bên ngoài KBSV, bao gồm cả các đối tác/nhà thầu phụ của đối tác, các công ty con/công ty liên kết của KBSV và toàn bộ hoặc bất kỳ đối tác tin cậy có quan hệ hợp tác với KBSV mà KBSV đã có thỏa thuận về nghĩa vụ bảo mật dữ liệu Khách hàng và tuân thủ quyền riêng tư đối với dữ liệu, nhằm phục vụ các mục đích được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này;

Đối tác mà KBSV ký thỏa thuận phân phối, bán chéo sản phẩm tại KBSV (KBSV với tư cách là đơn vị phân phối, bán chéo của đối tác) nhằm mục đích cung cấp sản phẩm bán chéo theo nhu cầu của Khách hàng;

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp KBSV vận hành nghiệp vụ, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ, chương trình Khách hàng đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt KBSV, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát, v.v;

Nếu Khách hàng thực hiện các dịch vụ thanh toán, các dịch vụ liên quan tới chứng khoán (chuyển khoản chứng khoán, phong tỏa, giải tỏa chứng khoán…) qua trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thanh toán trực tiếp cho KBSV, thì dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể cần được cung cấp cho bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán) nhằm mục đích hỗ trợ các dịch vụ đó;

Trong trường hợp đề xuất hoặc hoàn thành việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của KBSV (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể, thanh lý hoặc tái cơ cấu hoặc thay đổi quyền kiểm soát), KBSV có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho người bán hoặc người mua tiềm năng, hoặc đại diện của họ, với điều kiện là KBSV đã thực hiện các bước hợp lý, hợp pháp trước tiên để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng;

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được pháp luật cho phép.

Điều 9 . Dịch vụ bên thứ ba

Khách hàng có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác của KBSV.

KBSV không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và KBSV không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào.

Các trang tin điện tử và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của riêng của bên thứ ba.

Điều 10. Tiếp thị trực tiếp

Như được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này và phù hợp với các yêu cầu của Luật hiện hành, KBSV, các đối tác tiếp thị trực tiếp của KBSV hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của KBSV, có thể liên hệ với Khách hàng qua email, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện điện tử khác, bất cứ lúc nào, để cung cấp cho Khách hàng thông tin liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và chương trình mà Khách hàng có thể quan tâm.

Nếu Khách hàng muốn hủy đăng ký nhận các thông báo này, KBSV đính kèm các chi tiết hướng dẫn hủy đăng ký trong mỗi thông báo. Ngoài ra, Khách hàng có thể sử dụng các tính năng hủy đăng ký được cung cấp thông qua trang tin điện tử và ứng dụng của KBSV. Trong trường hợp Khách hàng hủy đăng ký nhận thông tin liên quan đến tiếp thị hoặc quảng cáo, KBSV có thể tiếp tục liên hệ với Khách hàng nhằm mục đích thực hiện theo chỉ dẫn của Khách hàng, cho phép Khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào Khách hàng yêu cầu, gửi Khách hàng tin nhắn giao dịch, quản trị tài khoản của Khách hàng, hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của Luật hiện hành.

Điều 11. Cookies

Khi Khách hàng sử dụng hoặc truy cập các trang tin điện tử của KBSV, KBSV có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của Khách hàng. “Cookie” là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của Khách hàng khi Khách hàng truy cập một trang tin điện tử. Nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Khách hàng và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Khách hàng. KBSV có thể sử dụng thông tin này để nhận diện Khách hàng khi Khách hàng quay lại các trang tin điện tử của KBSV, để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa trên các trang tin điện tử của KBSV, để tổng hợp số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của trang tin điện tử và để cải thiện các trang tin điện tử của KBSV. Khách hàng có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Khách hàng quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie từ các trang tin điện tử của KBSV, Khách hàng có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các trang tin điện tử của KBSV.

KBSV có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng thông qua công nghệ cookie, theo các quy định của Điều khoản và Điều kiện này. KBSV cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà KBSV biết trước đây đã truy cập trang tin điện tử của mình.

Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các trang tin điện tử của KBSV (ví dụ: các tính năng truyền thông xã hội), các bên thứ ba đó có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu Khách hàng chọn tương tác với nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

Điều 12. Lưu trữ dữ liệu

KBSV sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này. KBSV cũng có thể cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong một giai đoạn thời gian, chẳng hạn như khi Luật hiện hành yêu cầu.

Điều 13. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn xảy ra

13.1      Khách hàng hiểu rằng việc cung cấp và chấp thuận cho KBSV sử dụng dữ liệu cá nhân sẽ luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống, đường truyền, sự kiện bất khả kháng, virut, tấn công mạng hoặc lỗi phần cứng, phần mềm, các hành động, thao tác của Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác ảnh hưởng đến việc cung cấp và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Các rủi ro có thể phát sinh như việc dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể được sử dụng vào những mục đích không mong muốn hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát của KBSV và Khách hàng.

13.2      KBSV luôn cố gắng đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra.

13.3      KBSV thực hiện trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành với các phương pháp bảo mật tốt nhất theo quy định pháp luật và thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng (nếu có).

Điều 14. Chấp nhận Thông báo

Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, chương trình, trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào, Khách hàng được coi là đã chấp nhận Điều khoản và Điều kiện này.

Trong trường hợp Khách hàng không chấp nhận các điều khoản, hoặc rút lại đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo mục đích trong Điều khoản và Điều kiện này, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, chương trình, các tính năng trên trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của KBSV bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. KBSV sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của KBSV sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

Điều 15. Cập nhật, sửa đổi

KBSV có quyền thay đổi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc cập nhật Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào.

Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang điện tử của chúng tôi và/ hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp. KBSV khuyến nghị Khách hàng nên thường xuyên theo dõi Điều khoản và Điều kiện này để cập nhật các thay đổi và luôn được thông báo về cách thức KBSV đang bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị được coi là tiếp tục sử dụng dịch vụ của KBSV và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan.  

 


Bộ Điều khoản & Điều kiện
Bộ Điều khoản & Điều kiện (“Bộ T&C”) sau đây được áp dụng cho tất cả các Tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).
Xem Bộ điều khoản & Điều kiện chi tiết tại đây.