Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 29/05/2024

29/05/2024 05:09:20 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể cân nhắc chốt lời 1 phần nhỏ tỷ trọng khi các mã mục tiêu vượt đỉnh và đạt lợi nhuận kỳ vọng.

Bản tin chứng khoán 28/05/2024

28/05/2024 05:47:16 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể cân nhắc chốt lời 1 phần nhỏ tỷ trọng khi các mã mục tiêu vượt đỉnh và đạt lợi nhuận kỳ vọng.

Bản tin chứng khoán 27/05/2024

27/05/2024 05:24:36 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh mua từng phần các vị thế trading khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ, gần là 124x và trong kịch bản điều chỉnh sâu hơn là quanh 1220 (+-5)

Bản tin chứng khoán 24/05/2024

24/05/2024 05:14:40 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh mua từng phần các vị thế trading khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ, gần là 124x và trong kịch bản điều chỉnh sâu hơn là quanh 1220 (+-5)

Bản tin chứng khoán 23/05/2024

23/05/2024 04:45:22 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh mua từng phần các vị thế trading khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ, gần là 124x và trong kịch bản điều chỉnh sâu hơn là quanh 1220 (+-5).

Bản tin chứng khoán 22/05/2024

22/05/2024 05:33:19 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh mua từng phần các vị thế trading khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ, gần là 124x và trong kịch bản điều chỉnh sâu hơn là quanh 1220 (+-5)

Bản tin chứng khoán 21/05/2024

21/05/2024 04:47:46 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh mua từng phần các vị thế trading khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ, gần là 124x và trong kịch bản điều chỉnh sâu hơn là quanh 1220 (+-5)

Bản tin chứng khoán 20/05/2024

20/05/2024 05:17:15 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh mua từng phần các vị thế trading khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ, gần là 124x và trong kịch bản điều chỉnh sâu hơn là quanh 1220 (+-5)

Bản tin chứng khoán 17/05/2024

17/05/2024 05:12:29 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh mua từng phần các vị thế trading khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ, gần là 124x và trong kịch bản điều chỉnh sâu hơn là quanh 1220 (+-5)

Bản tin chứng khoán 16/05/2024

16/05/2024 05:03:25 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh mua từng phần các vị thế trading khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ, gần là 124x và trong kịch bản điều chỉnh sâu hơn là quanh 1220 (+-5).