Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 25/04/2024

25/04/2024 05:09:18 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro và bán giảm vị thế, cơ cấu lại danh mục trong các nhịp hồi phục sớm

Bản tin chứng khoán 24/04/2024

24/04/2024 04:27:44 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro và bán giảm vị thế, cơ cấu lại danh mục trong các nhịp hồi phục sớm

Bản tin chứng khoán 23/04/2024

23/04/2024 05:11:07 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị hạn chế mua mới, ưu tiên quản trị rủi ro và bán giảm vị thế, cơ cấu lại danh mục trong các nhịp hồi phục sớm

Bản tin chứng khoán 22/04/2024

22/04/2024 06:14:55 PM
TTCK tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị hạn chế mua mới đối với các vị thế đang nắm giữ, ưu tiên quản trị rủi ro và bán giảm vị thế, cơ cấu lại danh mục trong các nhịp hồi phục sớm

Bản tin chứng khoán 19/04/2024

19/04/2024 04:56:25 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị hạn chế mua mới đối với các vị thế đang nắm giữ, ưu tiên quản trị rủi ro và bán giảm vị thế, cơ cấu lại danh mục trong các nhịp hồi phục sớm

Bản tin chứng khoán 17/04/2024

17/04/2024 05:29:57 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị hạn chế mua mới đối với các vị thế đang nắm giữ, ưu tiên quản trị rủi ro và bán giảm vị thế, cơ cấu lại danh mục trong các nhịp hồi phục sớm

Bản tin chứng khoán 16/04/2024

16/04/2024 05:18:04 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị hạn chế mua mới đối với các vị thế đang nắm giữ, ưu tiên quản trị rủi ro và bán giảm vị thế, cơ cấu lại danh mục trong các nhịp hồi phục sớm

Bản tin chứng khoán 15/04/2024

15/04/2024 05:36:43 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị có thể mở lại 1 phần vị thế trading với tỷ trọng nhỏ. Tuy nhiên, tránh mua thêm đối với các NĐT đang nắm giữ tỷ trọng cao và ưu tiên bán giảm vị thế, cơ cấu lại danh mục trong các nhịp hồi phục sớm

Bản tin chứng khoán 12/04/2024

12/04/2024 05:38:46 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, ưu tiên quản trị rủi ro danh mục và chỉ trải lệnh mở mua với tỷ trọng nhỏ quanh các ngưỡng hỗ trợ xa

Bản tin chứng khoán 11/04/2024

11/04/2024 05:37:14 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, ưu tiên quản trị rủi ro danh mục và chỉ trải lệnh mở mua với tỷ trọng nhỏ quanh các ngưỡng hỗ trợ xa.