Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 15/05/2024

15/05/2024 05:00:10 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục sớm, có thể trải lệnh mua tỷ trọng nhỏ các vị thế trading trở lại khi chỉ số lui về quanh ngưỡng hỗ trợ gần 1220 (+-5)

Bản tin chứng khoán 14/05/2024

14/05/2024 04:49:53 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục sớm, có thể trải lệnh mua tỷ trọng nhỏ các vị thế trading trở lại khi chỉ số lui về quanh ngưỡng hỗ trợ gần 1220 (+-5)

Bản tin chứng khoán 13/05/2024

13/05/2024 05:37:04 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục sớm, có thể trải lệnh mua tỷ trọng nhỏ các vị thế trading trở lại khi chỉ số lui về quanh ngưỡng hỗ trợ gần 1220 (+-5)

Bản tin chứng khoán 09/05/2024

09/05/2024 05:21:22 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, tiếp tục bán giảm tỷ trọng các vị thế trading khi chỉ số tiếp cận vùng cản và chỉ trải lệnh mua trở lại từng phần trong nhịp điều chỉnh sau đó.

Bản tin chứng khoán 08/05/2024

08/05/2024 05:17:31 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, tiếp tục bán giảm tỷ trọng các vị thế trading khi chỉ số tiếp cận vùng cản và chỉ trải lệnh mua trở lại từng phần trong nhịp điều chỉnh sau đó

Bản tin chứng khoán 07/05/2024

07/05/2024 05:15:52 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, tiếp tục bán giảm tỷ trọng các vị thế trading khi chỉ số tiếp cận vùng cản và chỉ trải lệnh mua trở lại từng phần trong nhịp điều chỉnh sau đó

Bản tin chứng khoán 06/05/2024

06/05/2024 05:53:48 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, tiếp tục bán giảm tỷ trọng các vị thế trading khi chỉ số tiếp cận vùng cản và chỉ trải lệnh mua trở lại từng phần trong nhịp điều chỉnh sau đó.

Bản tin chứng khoán 03/05/2024

03/05/2024 05:56:18 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh bán hạ tỷ trọng danh mục khi chỉ số tiến lên vùng cản đã đề cập

Bản tin chứng khoán 02/05/2024

02/05/2024 05:47:23 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh bán hạ tỷ trọng danh mục khi chỉ số tiến lên vùng cản đã đề cập

Bản tin chứng khoán 26/04/2024

26/04/2024 05:35:54 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh bán hạ tỷ trọng của các vị thế trading khi chỉ số tiến lên vùng cản đã đề cập.