Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 12/06/2024

12/06/2024 04:54:27 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể kết hợp trải lệnh mua, mở thêm 1 phần tỷ trọng trading quay vòng trong các nhịp điều chỉnh.

Bản tin chứng khoán 11/06/2024

11/06/2024 05:00:13 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể kết hợp trải lệnh mua, mở thêm 1 phần tỷ trọng trading quay vòng trong các nhịp điều chỉnh

Bản tin chứng khoán 10/06/2024

10/06/2024 05:03:09 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể kết hợp trải lệnh mua, mở thêm 1 phần tỷ trọng trading quay vòng trong các nhịp điều chỉnh

Bản tin chứng khoán 07/06/2024

07/06/2024 05:16:35 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể kết hợp trải lệnh mua, mở thêm 1 phần tỷ trọng trading quay vòng trong các nhịp điều chỉnh

Bản tin chứng khoán 06/06/2024

06/06/2024 04:38:15 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể kết hợp trải lệnh mua, mở thêm 1 phần tỷ trọng trading quay vòng trong các nhịp điều chỉnh

Bản tin chứng khoán 05/06/2024

05/06/2024 05:23:44 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể kết hợp trải lệnh mua, mở thêm 1 phần tỷ trọng trading quay vòng trong các nhịp điều chỉnh

Bản tin chứng khoán 04/06/2024

04/06/2024 05:37:20 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể kết hợp trải lệnh mua, mở thêm 1 phần tỷ trọng trading quay vòng trong các nhịp điều chỉnh

Bản tin chứng khoán 03/06/2024

03/06/2024 05:22:39 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể cân nhắc chốt lời 1 phần nhỏ tỷ trọng khi các mã mục tiêu vượt đỉnh và đạt lợi nhuận kỳ vọng

Bản tin chứng khoán 31/05/2024

31/05/2024 05:30:09 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể cân nhắc chốt lời 1 phần nhỏ tỷ trọng khi các mã mục tiêu vượt đỉnh và đạt lợi nhuận kỳ vọng

Bản tin chứng khoán 30/05/2024

30/05/2024 05:08:48 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể cân nhắc chốt lời 1 phần nhỏ tỷ trọng khi các mã mục tiêu vượt đỉnh và đạt lợi nhuận kỳ vọng