Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 10/04/2024

10/04/2024 05:12:38 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, ưu tiên quản trị rủi ro danh mục và chỉ trải lệnh mở mua với tỷ trọng nhỏ quanh các ngưỡng hỗ trợ xa.

Bản tin chứng khoán 09/04/2024

09/04/2024 04:55:12 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, ưu tiên quản trị rủi ro danh mục và chỉ trải lệnh mở mua với tỷ trọng nhỏ quanh các ngưỡng hỗ trợ xa

Bản tin chứng khoán 08/04/2024

08/04/2024 05:12:12 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, ưu tiên quản trị rủi ro danh mục và chỉ trải lệnh mở mua với tỷ trọng nhỏ quanh các ngưỡng hỗ trợ xa

Bản tin chứng khoán 05/04/2024

05/04/2024 05:19:57 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, ưu tiên quản trị rủi ro danh mục và chỉ trải lệnh mở mua với tỷ trọng nhỏ quanh các ngưỡng hỗ trợ xa

Bản tin chứng khoán 04/04/2024

04/04/2024 05:27:18 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, thực hiện bán trải lệnh, hạ tỷ trọng của các vị thế trading ngắn hạn khi chỉ số hoặc các mã cổ phiếu riêng lẻ đang nắm giữ vượt đỉnh.

Bản tin chứng khoán 03/04/2024

04/04/2024 08:38:39 AM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, thực hiện bán trải lệnh, hạ tỷ trọng của các vị thế trading ngắn hạn khi chỉ số hoặc các mã cổ phiếu riêng lẻ đang nắm giữ vượt đỉnh.

Bản tin chứng khoán 02/04/2024

02/04/2024 06:15:55 PM
TTCK tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, thực hiện bán trải lệnh, hạ tỷ trọng của các vị thế trading ngắn hạn khi chỉ số hoặc các mã cổ phiếu riêng lẻ đang nắm giữ vượt đỉnh

Bản tin chứng khoán 01/04/2024

01/04/2024 05:26:56 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, ưu tiên cơ cấu tỷ trọng danh mục về ngưỡng an toàn

Bản tin chứng khoán 29/03/2024

29/03/2024 05:19:41 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, ưu tiên cơ cấu tỷ trọng danh mục về ngưỡng an toàn khi chỉ số hoặc cổ phiếu đang nắm giữ vượt đỉnh

Bản tin chứng khoán 28/03/2024

28/03/2024 05:09:45 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, ưu tiên cơ cấu tỷ trọng danh mục về ngưỡng an toàn khi chỉ số hoặc cổ phiếu đang nắm giữ vượt đỉnh.